Nyhedsrapport om bronzeportalen Alfa & Omega v. Torben Venndt

Justering af det samlede projekt
Siden statusbeskrivelsen i juni er der sket væsentlige udviklinger på en række områder.
Christianskirkens menighedsråd besluttede i efteråret, at projektnavnet skulle følge Bjørn Nørgaards titel.
For fremtiden hedder det samlede værk bronzeportalen Alfa og Omega.

Møde til eftertænksomhed
Arbejdsgruppen, som koordinerer byggeriet, konstruktionen af de bærende dele af portalen og snitfladen til Bjørn Nørgaards kunstrelieffer, består af arkitektfirmaet Billund//Hansen, L. Østergaards Maskinfabrik A/S og ingeniørfirmaet G.H. Konstruktion. Fra Christianskirken er deltagerne den byggeansvarlige Torben Venndt, kirkeværge Mogens Ussing og provst Børge Munk Povlsen.
Midt i juni måned mødte denne gruppe formanden for Viborg domsogn og renoveringsarkitekt Marcelle Meier, Erik Arkitekter i Viborg Domkirke. Senere i mødet deltog den salgs- og installationsansvarlige fra Tormax Danmark A/S. Tormax er landets førende leverandør af dørautomatik.
Af mødet fremgik det, at der havde været konstruktions- og funktionsmæssige udfordringer i forbindelse med installeringen og driften af bronzeportene ved både Roskilde Domkirke og siden Viborg Domkirke.
Denne viden medførte en revurdering af planerne for portalkonstruktionen til Christianskirken.
Det blev besluttet, at den allerede udførte mockup af ét portblad skulle udbygges til at blive en 1:1 fuldt udbygget dobbeltport med installerede motorer og dørautomatik. Alt kunne hermed gennemtestes inden den endelige opførelse.
Mockupen blev ombygget og testet i sommerens løb. Derved blev vigtig viden opnået, som førte til, at en række væsentlige detaljer blev justeret.

Bjørn Nørgaard blev præsenteret for det endelige resultat i slutningen af august. Kunstneren var særdeles tilfreds. Yderligere detaljer omkring sammenføjningen af kunsten og de bærende og mobile dele blev aftalt. Bjørn Nørgaard ønskede, at også den kinesiske ingeniør og samarbejdspartner Kang Youteng skulle bese mockupen. I oktober aflagde begge derfor besøg i Fredericia og justerede yderligere nogle detaljer.

Bjørn Nørgaards kunstneriske opgave
Det kunstneriske arbejde følger planerne og ser meget lovende ud. 
Indersiden af portalen udføres i blanke stålplader. Udsmykningen sandblæses ind i pladerne. Port-bladene påføres en række bibelske skriftsteder fordelt efter Det Gamle og Det Nye Testamente. På tympanonet udføres figurative motiver, der vises på det indsatte foto.

Tegningerne er scannede, justerede og korrigerede. Filerne af de scannede indersider blev sendt til Kina inden jul. 

Sideløbende udføres rentegningen af ydersiden i forholdet 1:1. Disse tegninger afsendes fysisk til Kina omkring 1. februar. Ud fra disse tegninger grov-modellerer de kinesiske hjælpere portalens yderside i ler.

Bjørn Nørgaard og Henrik Keil rejser til Xiamen den 1. marts for at færdiggøre modelleringen i løbet af marts måned. Fra april måned sker støbningerne og patineringerne. Alle dele sejles til Danmark i løbet af sensommeren og efteråret. Monteringen skal ske i november måned. Der arbejdes efter at indvielsen skal foregå søndag den 29. december.

Konstruktionen af portalens bærende og mobile dele
Forarbejdet til konstruktionen af portalens bærende dele har været mere kompliceret og tidskrævende, end arkitektfirmaet Billund//Hansen, L. Østergaards Maskinstation og G.H. Konstruktion havde forestillet sig.    Bygningen af to styk mockup var ikke indbefattet i den oprindelige plan- og budgetlægning.
Erfaringerne fra den første mockup, som blev udført i starten af året, var indarbejdet i arkitekttegningerne. I midten af juni blev udbudsmaterialet fremsendt, for at håndværkstilbudene kunne indhentes inden sommerferiens start. Af hensyn til den kirkelige budgetlægning i midten af august var bindende håndværkstilbud meget afgørende.
Erfaringerne fra mockup ombygningen blev imidlertid først opnået i løbet af august måned og medførte en række ændringer af tegningerne.

De indhentede erfaringer i sommerens løb tilføjede en række nye krav til konstruktionen af de bærende dele af portalen. Foruden det afgørende krav til styrke, som ikke var nyt, blev der stillet yderligere krav til motorkraft, handicapvenlighed, sikkerhed, driftssikkerhed og miljøsikring. Myndighedskravene til sikkerheden var blevet skærpet i 2017. Der var også komme nye krav til CE-certificering af alt stål.  

De nye erfaringer var meget værdifulde for projektet, så portalkonstruktionen sammen med bronzereliefferne vil komme til at udgøre en velfungerende bronzeportal. Forløbet fordyrede imidlertid projektet.

Våbenhuset og kirkens vestvendte gavl.
Som tidligere omtalt foretages der sideløbende med det samlede portalprojekt en udvidelse af våbenhuset med ca. 60 m². Våbenhuset beklædes udvendigt med teaktræ og tombak, som samlet vil stå smukt til bronzeportalerne.

Desuden bliver kirkens vestvendte gavle, der i øjeblikket er beklædt med fyrtræspaneler, renoveret.  Den efterisoleres og beklædes, så væggen fremstår harmonisk med det nyrenoverede våbenhus og frem for alt med bronzeportalen.  

Økonomien
Den omfattende bearbejdning af stålentreprisen hos L. Østergaards Maskinfabrik medførte, at firmaets endelige tilbud var dobbelt så stort som det oprindelige estimat. Tilbuddet er nu på 1.220.000 kr.
Det samlede byggeprojekt udgør dermed 5.300.000 kr. Stålentreprisen til portalen var oprindeligt en del af ombygningsudgifterne. Med den kraftige budgetudvidelse blev posten ganske iøjnefaldende, og Fredericia Provstiudvalg betragtede herefter entreprisen som en del af kunstværket og pålagde Christianskirken selv at rejse 1.200.000 kr. hertil. Objektivt set kan stålportalen sidestilles med fundamentet for en skulptur.

I 2016 indgik Christianskirken og Kunstcenteret ”Du skal elske din fjende” en samarbejdsaftale, som fastlagde, at kirken varetog alle opgaver vedr. byggeriet, og Kunstcenteret varetog de kunstneriske forpligtelser. Med provstiets beslutning opstod der en gråzone. Det er efterfølgende besluttet, at Christianskirken juridisk og økonomisk står for den bærende del af portalen. Til gengæld bistår Kunstcenteret med at rejse de nødvendige midler.

Fredericia Provstiudvalg har i hele processen være meget imødekommende og har udtrykt, at projektet har udvalgets fulde støtte. Provstiudvalget besluttede i august 2018 at yde en tillægsbevilling på 2.500.000 kr. til udvidelsen af våbenhuset ud over de 1.600.000 kr., der allerede er til rådighed. 

Yderligere har Provstiudvalget bevilget 630.000 kr. til ny brolægning foran våbenhuset og ny asfaltering af vejene omkring kirken. Desuden er der bevilget 430.000 kr. til møblement i det ombyggede våbenhus. Endelig har provstiudvalget bevilget 278.000 kr. til renovering af kirkens vestvendte gavl. Delprojektets budget er på 678.000 kr. De resterende midler skaffes som en kombination af kirkens vedligeholdelses-midler og en donation fra Kunstcenteret. 

At rejse 1.200.000 kr.
Provstiudvalgets pålæg om at Christianskirken skal rejse 1.200.000 kr., var en barsk melding, på et tidspunkt hvor alle mente, at den samlede økonomi var tilvejebragt.

Til trods herfor har både Kunstcenteret og Menighedsrådet modtaget udfordringen til at rejse de mange penge med stort gåpåmod.

Menighedsrådet har nedsat en tremandsgruppe til at koordinere initiativerne. Delprojekterne fordeles løbende til mindre arbejdsgrupper.

Løbende indtægter
Menighedsrådet besluttede fra starten, at indtægter fra betaling for lokaleleje og af mad og drikke går til indsamlingen. Det samme gjorde indtægterne fra årets julelotteri og besøgsgruppers betalinger for fremvisning i kirken.

Donation fra ansatte og menighedsrådsmedlemmer
Dernæst blev der organiseret en indsamling blandt de ansatte ved, at de kunne give lønindtægterne fra én eller flere arbejdsdage i 2018 – 2020. Menighedsrådsmedlemmerne fik ligeledes mulighed for at donere en del af deres beskedne honorar over tre år.  Det samlede resultat af denne delkampagne er 82.000 kr!   

Der var stærk opbakning, idet 20 ud af 23 gav et tilsagn.

Koordineringsudvalget har udviklet en række indsamlings delprojekter

Udvikling og salg af Alfa & Omega nøgler
Ud fra tanken ”ingen port uden en nøgle” er dette projekt udviklet. Bjørn Nørgaard har tegnet og modelleret en smuk nøgle ud fra et velkendt kristogram.  

De to første (store) bokstaver khi og rho (ΧΡ) udgør starten i det græske ord «ΧΡΙΣΤΟΣ» =Kristus. Desuden tilføjes de græske bogstaver alfa A og omega Ω – starten og slutningen. Kunstcenteret betalte Bjørn Nørgaards honorar, 3D scanning og 3D print i forskellige størrelser.

Derfra skabes i bronze:

  1. Et  smykkevedhæng på 2 cm til en salgspris på 200 kr.
  2. Nøgler på henholdsvis 20 og 40 cm længde til salg.
  3. En speciallavet nøgle, som gives til større sponsorater fra erhvervsvirksomheder.   

Koordineringsgruppen mener, at der er et godt fundraisingspotentiale i dette projekt.

Gallamiddag og champagnebrunch
Der er indgået samarbejde med en række væsentlige samarbejdspartnere i Fredericia til dette dobbeltprojekt. En gallamiddag for op til 100 erhvervsledere og alle andre interesserede til 1.500 kr. pr. kuvert torsdag den 21. februar og en champagnebrunch for op til 120 personer lørdag formiddag den 23. februar

Hotel og konferencecenter Trinity bidrager med mad, runde borde og tjenere, Fredericia Håndværkerforening bidrager med musikalsk indslag og erhvervsleder Jørgen Vig Knudstorp holder et foredrag i løbet af gallamiddagen. Kunstcenteret giver drikkevarerne og Christianskirken stiller lokaler, rytmisk pianist og opvaskere til rådighed.  Dobbeltarrangementet har også et stort indtjeningspotentiale.

Sponsorløb Rul & Rally
Lørdag den 6. april afholdes et stort sponsorløb, hvor deltagerne får private og virksomheder til at tegne sig for et beløb for hver omgang, deltageren i et fastlagt tidsrum kan cykle, rulle, køre med rollator, køre i barnevogn og meget andet, på en fastlagt rute. Konceptet har stort indsamlingspotentiale.

Salg af te, kaffe og vin
Som et PR- og salgsinitiativ er der indkøbt små poser med ”kirkekaffe og kirkete” påsat Alfa & Omega labels. Poserne sælges sammen med kirkens ”Du skal elske din fjende” vin til fordel for A&Ω-projektet. Kaffe og te sælges i våbenhuset i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.

Privates donationer og erhvervssponsorater
Der arbejdes med at opnå både privates donationer og erhvervssponsorater. Disse tiltag er kædet sammen med Alfa & Omega nøgleprojektet.

Fondsansøgning
Trods idérigdom og energi kan alle de beskrevne projekter højst rejse samlet halvdelen af målbeløbet.
Der satses derfor på at få bevilget fondsmidler til den anden halvdel. Den lokale Tove Bjørnshauges Fond har netop bevilget 75.000 kr. til portalen. Flere fonde vil blive søgt.

Indsamlingsstatus
Det indsamlede resultat før jul er 260.000 kr. Der er dog sikkerhed for at kunne rejse mindst 500.000 kr.

Ekskursion til det færdige tegninger
Tirsdag den 29. januar aflægger menighedsrådet og øvrige nøglepersoner besøg i Bjørn Nørgaards værksted på Frederiksholms Kanal 28 B for at se det samlede tegningsmateriale, inden det sendes til Kina.

Nyhedsrapporten i billeder

Bjørn Nørgaard, Kang Youteng og Henrik Keil besigtiger mockup hos L. Østergaards Maskinfabrik A/S
Bjørn Nørgaard, Kang Youteng og Henrik Keil besigtiger mockup hos L. Østergaards Maskinfabrik A/S
Bjørn Nørgaard arbejder på tympanonets inderside. Alfa-delen behandler Abraham. Omega-delen er om omvendelsen af Paulus og apostlen Peters død. Bemærk ”Nøglen” i øverste højre hjørne.
Skriftsteder fra Det Gamle Testamente
Nedstigningen og opstigningen
Nedstigningen og opstigningen
Kirkeværge Mogens Ussing og repræsentant fra Tormax
Kirkeværge Mogens Ussing og repræsentant fra Tormax
Direktør Kjeld Østergaard ved bronzeporten i Viborg Domkirke
Christianskirkens udvidede våbenhus beklædt udvendigt med teaktræ, som vil klæde bronzeportalen
Bjørn Nørgaards nøgle
Jørgen Vig Knudstorp
Kaffen
Teen